Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Địa chỉ IP trang web của tôi là gì?

Bạn có thể cần tìm địa chỉ IP trang web của bạn để trỏ tên miền đến đó, hoặc sử dụng nó để tải trang web lên thông qua Giao thức truyền tập tin (FTP).

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.

Địa chỉ IP tài khoản của bạn hiển thị trong mỗi mục của tên miền.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?