About .BERLIN Domain Names

The .berlin domain name creates an online space for Berliners to share information and display goods and services. The sense of community amongst Berliners will be strengthened and solidified under the .berlin domain banner.

General Availability

Beginning December 9, 2014, at 10:00 UTC, customers can register .berlin domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .berlin registration is supported during General Availability.

Registration Information

Who can register .berlin domain names?

Anyone can register .berlin domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) are supported in the following languages: Latin and Cyrillic.

Which registry controls .berlin domain names?

dotBerlin is the sponsor and nic.at is the registry provider for .berlin domains.

For how long can I register .berlin domain names?

You can register a .berlin domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .berlin domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .berlin domain name on its expiration date. We will park .berlin domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .berlin domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .berlin domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .berlin domain names?

Private Registration is available for .berlin domain names, but Protected Registration is not.

Can I backorder .berlin domain names?

No. We currently do not support that backorder of .berlin domain names.

Can I move .berlin domain names to another account with you?

Yes. See Move a domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .berlin domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .berlin domain names?

One nameservers is required for .berlin domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.