About .eu Domain Names

The .eu top-level domain name (TLD) is an extension that represents the European Union. For companies that conduct business in the European Union and individuals who want to reach the growing number of Internet users there, .eu domain names are a good investment. Registering a .eu domain name gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

Who can register .eu domain names?

Registration of .eu domain names is limited to individuals or companies from countries in the European Union.

Which registry controls .eu domain names?

EURid is the registry for .eu domain names.

For how long can I register .eu domain names?

The minimum registration length for .eu domain names is one year, and the maximum registration length is 10 years.

When do .eu domain names renew?

Your .eu domain name expires on the last day of the month in which you registered it. For example, if you register a .eu domain name for two years on Jan. 10, 2011, then it expires on Jan. 31, 2013.

The renewal date depends on whether you set the domain name to auto-renew or manually renew.

We first attempt auto-renewal 10 days prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal five days prior to the domain name's expiration date. If the second attempt fails, we make a final attempt on the domain name's expiration date.

For example: Your .eu domain name expires on Jan. 31. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by that date. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on Jan. 21, Jan. 26, and Jan. 31.

Due to time zone differences, registry updates to your .eu domain name occur very early in the day. If you decide to manually renew your domain name, we recommend that you do so prior to its expiration date.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by its expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Khôi phục Tên miền đã hết hạn for instructions.

Can I trade my .eu domain names?

Yes, however the process for trades (registrant contact updates) is unique for .eu domain names. EURid charges a trade fee, prior to the update, regardless of whether the domain name is changing accounts.

Use the information below to process trades with or without account changes. You can also refer to About .eu Domain Names, Thay đổi thông tin liên hệ miền and Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác..

To Trade a .eu Domain Name Without an Account Change

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Select the domain name(s) you want to update.
 4. Từ trình đơn Danh bạ , chọn Thông tin liên lạc.
 5. Update the registrant name and then click OK.
 6. After you pay the fee, we will send a confirmation email to the registrant contact's email address.

To Trade a .eu Domain Name After an Account Change

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Chọn (các) tên miền bạn muốn di chuyển.
 4. Under the More menu, click Change Domain Ownership.
 5. Enter the recipient's email address and account login information.
 6. We send the transaction ID and security code to the gaining customer's email address on file with us.
 7. The gaining registrant logs in, clicks Accept an Account Change, and enters the codes.
 8. The gaining customer pays the fee for the change of registrant.

Can I transfer .eu domain names to my account with you?

You can transfer a .eu domain name to us. However, the transfer process is unique to the European Registry of Internet Domain Names (EURid).

NOTE: Due to registry limitations, we cannot add a free year of registration to .eu domain names that you transfer to us.

When you purchase a .eu domain name transfer from us, we notify EURid of your request, and we will send transfer IDs to the email address on file in your account with us. We will also send the authorization code to the registrant contact's email address as it displays in the Whois database. (If you need to update your registrant contact's email address, contact your current registrar.)

You must authorize the transfer in your account with us within 40 days or your request expires. The sooner you authorize your transfer, the sooner it completes.

To authorize the transfer, you must enter the transfer IDs (transaction ID and security code) and the authorization code in the Domain Manager.

EURid charges a non-refundable transfer fee upon successful completion of the transfer.

To Transfer a .eu Domain Names To Us

 1. See Chuẩn bị chuyển tên miền đến GoDaddy for important information about purchasing and preparing for your .eu domain name transfer.

  NOTE: When you purchase a .eu domain name transfer from us, we send transfer IDs to the email address on file in your account with us and the authorization code to the registrant contact's email address as it displays in the Whois database.

 2. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 3. In the My Account section on the left sidebar, click Domain Transfers.
 4. For the .eu domain name you want to authorize, in the Status column, click Authorize.
 5. Click Authorize transfer now.
 6. In the Transaction ID and Security Code fields, enter the transfer IDs from the email we sent to the email address on file in your account with us, and then click Next.
 7. In the Authorization Code field, enter the authorization code that was emailed to the registrant contact's email address.

  NOTE: To view the authorization code, register at the European Registry of Internet Domain Names website, and then log in.

 8. Chọn Tôi cho phép chuyển miền..., rồi nhấp Hoàn tất.
 9. Nhấp OK.

For more information on the transfer process in general, see:

How do I transfer .eu domain names from you to another registrar?

EURid charges a non-refundable fee to transfer .eu domain names. Transfer requests can take up to 21 days to complete, depending on the transfer method. If the transfer fails for any reason, you must start over and pay the transfer fee again.

Contact your new registrar to initiate the transfer and to get more details on the transfer process.

Can I add privacy and protection to .eu domain names?

No. Domains By Proxy® Private Registration and Protected Registration are not available for .eu domain names.

Can I backorder .eu domain names?

No. We do not currently support the backorder of .eu domain names.

Can I move .eu domain names to another account with you?

Yes. See Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác. for more information.

NOTE: If you update the registrant's name or organization when moving a domain name from one account with us to another, the EURid charges a trade fee that the receiving account must pay when accepting the domain name.

Can I update the contact information for .eu domain names?

Yes, but EURid charges a fee to update the registrant's name or organization. A change of registrant is called a trade.

For more information on updating contact information, see Thay đổi thông tin liên hệ miền.

Are there nameserver requirements for my .eu domain names?

No. You can use any valid nameservers with .eu domain names.

However, if you want to use custom nameservers for your .eu domain name, you must use a unique IP address for each registered host name. In the Domain Manager, you can enter both the nameservers and their IP addresses in the Set Nameservers window. For instructions, see the Setting Nameservers for a Domain Name Registered with Us section of Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi.

Do you support DNSSEC for .eu domain names?

Yes. See

for information on enabling DNSSEC for your .eu domain name and
for information on the digital signature (DS) fields required for it. You can configure a maximum of four DS records for your .eu domain name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.