Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

About images

You can upload images to your Quick Shopping Cart® to display as your store logo, invoice, category, and product images. Quick Shopping Cart supports various image formats, including JPG, JPEG, animated or transparent GIF, PNG, and BMP with a maximum file size of 16 MB. Individual templates and page styles might have additional limitations on the pixel size, see Using the Media Gallery.

Uploading Images

When you upload an image in Quick Shopping Cart, the image is resized to fit the page layout.

Size dimensions are:

  • Product Thumbnail - 60 x 60 pixels
  • Product Standard - 175 x 175 pixels
  • Product ZOOM - 400 x 400 pixels
  • Category Image - 175 x 175 pixels
  • Category Thumbnail - 60 x 60 pixels
  • Logo in Header - 150 x 75 pixels
  • Welcome Message Image - 300 x 300 pixels

Invoice Images

Unlike the images for Products, Categories, or Logos, Invoice images carry different restrictions and characteristics. For example, Invoice images:

  • Can be JPGs, JPEGs, animated GIFs, transparent GIFs, PNGs, or BMPs.
  • Are not automatically resized.
  • Do not have a pixel dimension restrictions (such as 60x60).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.