Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .IO domains

The .io country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents the British Indian Ocean Territory.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1, 2, or 5 years
Renewal length 1, 2, or 5 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver restrictions Details below2
Transfers to GoDaddy Supported (details below)3
Transfers away Supported
Private registration Supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported
Contact updates Supported
IDNs Supported (details below)4
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below5
Registry Nic.io

Details

1 Renewal restrictions

Your .io domain name will auto renew if you have auto-renew turned on. Otherwise, it will delete 90 days after expiration.

2 Nameserver restrictions

You cannot create custom nameservers for .io domains at this time.

3 Transfer In requirements

Transfers follow the normal process, except once you enter the authorization code, they are immediate. They also require a 1 year extension of the expiration date.

4 IDNs supported

IDNs are supported in the following languages: Arabic, Armenian, Bengali, Bopomofo, Braille, Burmese, Canadian Aboriginal, Cherokee, Cyrillic, Devanagari, Ge'ez, Georgian, Greek & Coptic, Gujarati, Gurmukhi, Hebrew, Kannada, Lao, Malayalam, Mongolian, Oriya, Tamil, Telugu, Thai, and Tibetan

5 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.