Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

About processing orders

Processing your orders in Quick Shopping Cart® involves setting up payment methods, shipping options, and sales tax collection. In most cases, you need to configure these options only once. You can, however, edit any of these options at any time.

For assistance with any of these steps, see these articles:

Offering UPS Shipping Options for Your Quick Shopping Cart Customers
Enabling FedEx Shipping Options in Quick Shopping Cart
Offering Freight Shipping Options for Your Quick Shopping Cart Customers
Using U.S. Postal Service
Setting Custom Options for Price-Based Shipping
Setting Custom Options for Weight-Based Shipping
How do I collect payment?
Configuring Tax Options

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.