About .PUB Domain Names

Whether you serve up microbrews or bestselling novels, .PUB is the place to engage customers on the Web.

Registration Information

Who can register .PUB domain names?

Anyone can register .PUB domain names.

These domain names can have up to 63 characters. You can't register domain names with special characters such as & and #.

The .PUB extension does support Spanish IDN (Internationalized Domain Name) characters.

Which registry controls .PUB domain names?

United Domains manages and supports the .PUB extension.

For how long can I register .PUB domain names?

You can register a .PUB domain name for one to ten years.

When do .PUB domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .PUB domain name on its expiration date, but will park .PUB domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 46 days following expiration, the domain name will be canceled and removed from your account.

Can I transfer .PUB domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .PUB domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .PUB domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .PUB domain names.

Can I backorder .PUB domain names?

No. We currently do not support the backorder of .PUB domain names.

Can I move .PUB domain names to another account with you?

Yes. See Move a domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .PUB domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .PUB domain names?

Two nameservers are required for a .PUB domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.