About .RACING domains

Famous Four Media is the sponsor and Neustar is the backend provider for the .racing extension.

Registration periods

Phase Dates
General availability Begins August 5, 2015 at 15:00 UTC

For details about registration phases, see Famous Four Media registry phase requirements.

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
DBP Private Registration
Protected Registration
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs Danish, German, Norwegian and Swedish

Who can register .racing domains?

Anyone can register .racing domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .racing domain on its expiration date. We'll park .racing domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Nameserver requirements

Two nameservers are required for .racing domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .racing domain? Check here for details today!


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.