Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .RYUKYU Domain Names

The newly proposed .ryukyu domain extension is meant to highlight the attributes of Japan's beautiful southwestern islands. The .ryukyu domain name can be used to promote the city's brand both within Japan and on a global scale.

Pre-Registration Information

The .ryukyu launch is divided into two pre-registration phases: Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Priority Pre-Registration - Landrush

From December 24, 2014 at 3:00 UTC to January 23, 2015 at 14:59 UTC, customers can purchase .ryukyu domain names at a premium price. A non-refundable application fee in addition to the domain's registration fee is collected when the registration request is submitted.

Bulk .ryukyu registration is not supported during Landrush.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during Landrush, and then the awarded registrar will hold an auction and award the domain to the highest bidder. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

General Availability

Beginning January 28, 2015, at 3:00 UTC, customers can register .ryukyu domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .ryukyu registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Registration Information

Who can register .ryukyu domain names?

Anyone can register .ryukyu domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. Japanese IDN (Internationalized Domain Name) characters are supported.

Which registry controls .ryukyu domain names?

The GMO Registry, manages and supports the .ryukyu extension.

For how long can I register .ryukyu domain names?

You can register a .ryukyu domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .ryukyu domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .ryukyu domain name on its expiration date. We will park .ryukyu domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .ryukyu domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .ryukyu domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .ryukyu domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .ryukyu domain names.

Can I backorder .ryukyu domain names?

No. We currently do not support the backorder of .ryukyu domain names.

Can I move .ryukyu domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .ryukyu domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .ryukyu domain names?

One nameservers is required for .ryukyu domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC is supported.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.