Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .SALON domains

Donuts is the sponsor and the backend provider for the .salon extension.

Registration periods

Phase Dates
Sunrise March 29, 2016 at 16:00 UTC to May 28, 2016 at 16:00 UTC
Early Access Begins June 1, 2016 at 16:00 UTC
General availability Begins June 8, 2015 at 16:00 UTC

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration -
Account change
Contact updates
IDNs French and Spanish

Who can register .salon domains?

Anyone can register .salon domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .salon domain on its expiration date. We'll park .salon domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund details

Donuts domain names are refundable if cancelled and processed within five days of registration (120 hours).

For Auto-Renewals: For one-year renewals, domain names are refundable if canceled within 45 days after expiration (not necessarily within 45 days after renewal). For multiple years, refundable if canceled within five days of the renewal date. The ICANN fee is only refundable within 5 days of renewing a domain name.

For Manual Renewals: Domain names are refundable if canceled within five days of manual renewal.

Nameserver requirements

Two nameservers are required for .salon domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .salon domain? Check here for details today!


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.