Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .TAX Domain Names

Donuts is the sponsor and the backend provider for the .TAX extension.

Who can register .TAX domains?

Anyone can register .TAX domain names on a first-come, first-served basis.

Registration Restrictions
Must Use
 • 1-63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g., & and #)

Features Availability
Registration Length 1-10 years
Renewal Length 1-10 years
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Supported
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Supported
ConsoliDate Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported
IDNs Supported

Nameserver Requirements
Must Use
 • 1-13 Nameservers
Can Use
 • DNSSEC
 • IPv4
 • IPv6
Cannot Use
 • Vanity Nameservers

Renewals

If auto-renew is enabled on a .TAX domain, we’ll attempt to auto-renew your .TAX domain on its expiration date. In cases where auto-renew fails after the first billing attempt or auto-renew was not enabled at all, we’ll park your .TAX domain name. A parked domain name will show a temporary web page when entering the domain in a web browser. If the domain isn't manually renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund Details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the STANDARD REFUND TERMS, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. So also take a look under:

 • PRODUCTS WITH SPECIAL REFUND TERMS > Domain Name Registrations/Renewals
 • PRODUCTS NOT ELIGIBLE FOR REFUNDS

More Info

 • Want to register a .TAX domain? Search for your domain today.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.