About .tk domains

The .tk country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Tokelau.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of two characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 2 - 5 years
Renewal length 2 - 5 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Maximum of 4
Transfers to GoDaddy Not supported
Transfers away Please contact customer support
Forwarding Not supported
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Not supported
Contact updates Supported (details below)2
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below3
Registry dotTK

Details

1 Renewal restrictions

Your .tk domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether you auto-renew or manually renew the domain name. We attempt auto-renewal on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, you must recover it, and there might be a fee. See Recovering expired domain names for instructions.

For example: Your .tk domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2 Contact updates requirements

To update the registrant information for your .tk domain name, contact our support team for assistance.

You can update all other contact information in the Domain Manager in your account. See Change domain contact information for information.

3 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.