Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .tv Domains

The .tv country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Tuvalu.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements None
Transfers to GoDaddy Supported, but not for premium domains
Transfers away Supported
Private registration Supported
Protected registration Supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy Details below2
Registry dotTV

Details

1 Renewal restrictions

Auto-renewal of your .tv domain name is attempted on the its expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 10 days later. If the second renewal attempt fails, we try again 5 days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 17th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Recovering expired domain names for instructions on the redemption.

For example: Your .tv domain name expires on October 1. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually until October 18. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 1, October 11, and October 16.

2 Refund requirements

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.