Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Access my domains from different views

There are now a few different ways to access your GoDaddy domain manager. The easiest way to access it is by following these directions. However, you may occasionally find yourself in another area of your account.

These are directions to access your account from Card View (if you own less than 10 domains), Simple List View (if you own 10 -- 100 domains) and Advanced List View (if you own more than 100 domains). This icon should now appear in the upper right hand corner of your account.

Card simple advanced icon

Card View

In Card View, the account will look something like this:

Card view

  1. On the domain name you want to use, click Text Icon(Settings) and select either Domain settings or Manage DNS, depending on the type of task you want to complete.
  2. Follow the steps from the article for the type of task you want to complete.

Simple List View

In Simple List View, the account will look something like this:

Simple list view

  1. Next to the domain you want to use, click the Text Icon (3-dot icon) under the Manage column, and select either Domain settings or Manage DNS, depending on the type of task you want to complete.
  2. Follow the steps from the article for the type of task you want to complete.

Advanced List View

In Advanced List View, the account will look something like this:

Advanced list view

  • Click on the domain you want to use to reach the Domains Settings page and complete your task, OR:
  • If the task you need to complete is on the DNS Management page, scroll down to the bottom of the Domains Settings page and click on the Manage DNS link and complete your task:
  • Manage DNS link


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.