Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Access your staging site

You can access your Managed WordPress staging site to edit your site content without changing the live website.

The staging site will contain the content from when you last saved changes to the staging site, or from the last time you pulled content from the live website to the staging site.

Note: Staging sites are available if you have a Deluxe, Ultimate, Developer, or Pro Managed WordPress account. If you have a Basic account, you need to upgrade your account to use a staging site.

Note:Pro accounts are available only in the U.S.A. and Canada.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. For the website you want to use, click the three-dot icon and select Staging.
    Select staging
  4. Click Staging WP Admin to go to the WP-admin Dashboard for the staging site. You may need to log in with your WordPress credentials. From here, you can work on the site content without changing the live website.
  5. If you make changes, be sure you save them (by clicking Publish or Update) before you leave WordPress.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.