Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accessing Service Provider View in Plesk

In Plesk, there are several interface views available for you to choose from. Depending on which view you use, features and settings can be located in different places. To maintain consistency, we document our Plesk support documentation using the Service Provider view.

If your control panel has a navigation menu on the left showing options like domains and subscriptions, you are using Service Provider view. Otherwise, follow these steps to switch your view from Service Provider to Power User mode and vice versa:

To Switch to Service Provider Mode

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin. For more information, see Log in to my server.
  2. Go to the Server tab.
  3. In the Panel Appearance section, click Interface Management.
  4. Select Service Provider, and then click OK.

To Switch to Power User Mode

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin. For more information, see Log in to my server.
  2. Click Tools and Utilities.
  3. In the Panel Appearance section, click Interface Management.
  4. Select Power User, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.