Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Activate WordPress permalinks with FTP

Using custom WordPress permalinks can improve search engine optimization(SEO) and make your website's URL more attractive for searches. WordPress permalinks are the permanent URLs for your posts and pages.

 1. You should always backup your site before making any changes.
 2. Connect to your hosting with FTP.
 3. Add URL rewrites using one of the following instructions depending on your hosting type:

  cPanel/Linux

  1. Locate the .htaccess file.

   Note: If you do not have a .htaccess file then you can create one with your FTP client, or create one on your local computer and upload it to the hosting account.

  2. Edit the .htaccess file, and add the following to the file if it is not already present:
   # BEGIN WordPress
   <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /
    RewriteRule ^index\.php$ - [L]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule . /index.php [L]
   </IfModulec>
   # END WordPress
  3. Save the file, and upload it to your hosting account.

  Plesk/Windows

  1. Locate the web.config file.

   Note: If you do not have a web.config file then you can create one with your FTP client, or create one on your local computer and upload it to the hosting account.

  2. Edit the web.config file, and add the following if it is not already present to the configuration section:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <configuration>
    <system.webServer>
     <rewrite>
      <rules>
       <rule name="WordPress Rule" stopProcessing="true">
        <match url=".*" />
        <conditions>
         <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
         <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
        </conditions>
        <action type="Rewrite" url="index.php" />
       </rule>
      </rules>
     </rewrite>
    </system.webServer>
   </configuration>
  3. Save the file, and upload it to your hosting account.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.