Add a CNAME record


CNAME records make your DNS data easier to manage. If you change the IP address of an A record, all CNAME records pointed to that A record automatically follow the new IP address. The alternative solution, multiple A records, is not as simple as using CNAME records.

A CNAME (Alias) record points to an A (Host) record. You can create multiple CNAME records and point them to an A record. The most common CNAME records are the subdomains www and ftp.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select CNAME from the menu.
 3. Complete the other fields:
  • Host - Enter the subdomain name for the alias assignment. For example, type www.

   Note: The subdomain can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed. A subdomain cannot exceed 25 characters.

  • Points to - Enter the host name you want the alias to point to. For example, type @ to map the alias directly to your domain name.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save.

To add a CNAME record for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select CNAME from the menu.
 10. Complete the other fields:
  • Host - Enter the subdomain name for the alias assignment. For example, type www.

   Note: The subdomain can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed. A subdomain cannot exceed 25 characters.

  • Points to - Enter the host name you want the alias to point to. For example, type @ to map the alias directly to your domain name.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 11. Click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.