Add a CoBlocks Food & Drinks block in WordPress

The Food & Drinks block is a grouping of blocks arranged in a pre-defined pattern to showcase products on your site. You can define a title, description, price as well as add an image in the block.

  1. Open the block editor (Need help opening the editor?).
  2. Select Add block.
  3. From the CoBlocks section, select the Food & Drinks block.
  4. Place the cursor in the Menu title and type the title.
  5. For each menu item, add a title, description and price.
  6. Optional: To use the icons, in the block settings, expand the Item settings and check the boxes for the ones you want to use.
  7. Optional: To add an image, in the block settings, toggle Image.
  8. Optional: To include additional menu selections, continue filling in the blocks.
  9. Once you're finished, select Update to publish the changes.

You can add additional Menu sections by adding a new Food & Drinks block.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.