Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Add a Google calendar

Website Builder does not include a calendar feature, but you can use its HTML widget to display a third-party calendar instead. For example, you can embed a Google Calendar on one of your website's pages, enabling visitors to see events and activities.

Note: To complete these steps, you need to have a Google account.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Use the page menu to select, and then click, the page on which you want to add a calendar.
  Choose page for calendar to appear
 5. Click the HTML Code button.
  Click HTML Code button
 6. A window opens on the page displaying placeholder HTML.
  Placeholder HTML coding
 7. Open a new web browser window or tab, sign in to your Google account.
 8. In the top-right, click grid button and click Calendar.
  Click gear and choose Settings
 9. When your Calendar page opens, click the gear button and choose Settings.
  Click gear and choose Settings
 10. In the Calendars tab, find the calendar you want to share on your website and click Shared: Edit settings to see if Make this calendar public is selected. (When you're done, click Back to calendar.)
  Click shared edit setting
 11. Note: You also can click Create new calendar to have a brand-new calendar just for your website.

 12. Back in the Calendar tab, click the calendar you want to use, and then scroll to the Embed This Calendar section and copy all the code in the adjacent window.
  Copy all code in the HTML window

  Note: If you want to change the calendar's appearance, first click the Customize the color, size, and other options link just above the code window.

 13. Switch back to Website Builder and paste the Google Calendar code into the HTML Code Settings window and click Save.
  Paste in the code and click Save
 14. Click Preview and your Google Calendar should be visible. (If not, see the next step.)
 15. Click Publish twice, then click the Check it out link that appears to see your site live.
  Your Google Calendar displays in Website Builder

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.