Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Add a hardware security key for two-step verification

For the best available account security, you can enable a hardware security key for two-step verification (2SV). We support USB or Bluetooth-enabled keys that meet the FIDO U2F standard, such as many Yubikeys or Google Titan.

Note: If you use a security key, you need a backup method so Support can verify your identity. We recommend an authenticator app for much better security than SMS messaging. For info on setting up the app, see Enable two-step verification.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Login & PIN, and in the 2-step verification section, click Set up.
 5. Below Choose your additional verification method, select Security key and then click Next. Have your security key nearby, but don't connect it yet.
  click security key
 6. Click Next and then follow the onscreen instructions. Once we verify your key, you'll see a success message.
 7. Click Add Back Up.
 8. Below Choose your additional verification method, select Authenticator app.
 9. Click Next and follow the onscreen instructions to set up the app as your backup authentication method.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.