Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add a newsletter opt-in in WordPress

If you write a newsletter, adding an opt-in on your website can help increase your readership. We recommend the Optin Forms plugin because it’s updated consistently and covers a wide range of email marketing services. Follow these steps to install the Optin Forms plugin.

Note: If your email marketing service has a plugin dedicated to optins, install that plugin instead of Optin Forms.

  1. Log in to WordPress.
  2. Install and activate the Optin Forms plugin. For help, see Install a plugin in WordPress and Activate a plugin in WordPress.
  3. In the Dashboard menu, click Optin Forms.
  4. From the My email solution is drop-down, select your email marketing provider.
  5. Fill in the fields with the requested information.
  6. Switch over to the Form tab to modify the form with the details of your marketing campaign.
  7. Click Form Placement.
  8. Adjust these settings as desired to position the form where you like.
  9. Click the Save Changes button.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.