Trợ giúp

Trình dựng Website Trợ giúp

Add a SoundCloud audio track or playlist

You can add any SoundCloud audio track or playlist to your website by embedding a bit of code from SoundCloud. You do not need to have a SoundCloud account to use this feature.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Scroll in the main view of your site to where you want to add a section, and click the plus button.
  Click plus button
 4. Click Audio in the Add Section panel.
  click audio

  Note: You can add no more than one Audio section per page.

 5. Click the SoundCloud example image that appears in the new Audio section.
  Click example file
 6. Once the Section Added confirmation appears, click the Audio panel again to begin customizing its settings, starting with replacing the SoundCloud Embed Code.
  update embed code field content
 7. To get the necessary embed code, open a separate web browser tab/window, go to the SoundCloud site, and search for a track or playlist that you want to add to your Audio section.
 8. When you find the track/playlist, click the Share button.
  Click Share button
 9. Click Embed, choose a layout if there's more than one, and set the layout's options at bottom of the window, such as size, color, or automatic play.
  copy code-preview field

  Note: Some tracks/playlists will not have an Embed option, just Share. The Audio section cannot use a Share code, so if there's no Embed option, find another track/playlist to use.

 10. Once you've done that, copy the Code and preview field's content.
 11. Switch back to the Audio panel in your other browser tab/window and paste the copied code into the SoundCloud Embed Code field.
  paste code from SoundCloud
 12. Change the Section title and fill in the Description field if you like.
 13. Any changes are saved automatically, so when you're finished, click Preview and then you can press the play button to hear the track/playlist.
  Preview layout and sound
 14. If you're happy with the results, click Publish Site or Publish.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.