Add a subdomain

Now that you understand what a subdomain is, you need to decide how you want yours to function before you set it up. Do you want your subdomain to point to an already existing IP address? Do you want to forward it to another URL? Use the table below to determine the direction of your subdomain.

You want your subdomain to: Instructions
Point to an IP Address Use A (Host) records to Add a subdomain that points to an IP address
Point to a server name Use CNAME (Alias) records to Add a subdomain that points to a server name

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.