Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add a WooCommerce shipping zone

If you skipped adding a shipping zone during the initial setup of WooCommerce, or simply plan to ship to a new area, you can add a new shipping zone within the WordPress dashboard.

 1. Log in to WordPress.
 2. In the left-hand menu, click WooCommerce, which will expand and give additional options.
 3. Click Settings in the expanded WooCommerce menu.
 4. Click the Shipping tab, near the top of the page.
 5. In the Shipping Zones section, click the Add shipping zone button.
 6. Enter a name for the new shipping zone into the Zone name box.
 7. In the Zone regions area, select the necessary countries and/or regions for your new shipping zone.

  Note: You can begin typing the name of the country or region into the box to quickly sort through the list.

 8. Click the Add shipping method button.
 9. In the Add shipping method pop-up, select the type of shipping method that applies to this new zone.
 10. Click the Save changes button.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.