Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add an A record

Add an A record to your DNS zone file in your GoDaddy account. An A record connects your domain name to an IP address and lets web browsers find your website. You can use an A record to point to your hosting account or to create a subdomain.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Select Add under the records table.
 5. Under Type, select A.
 6. Enter the details for your A record:
  • Host: The host name the A record links to. Type @ to point directly to your domain name.
  • Points to: The IP address you are setting as the destination for the host.
  • TTL: How long the server should cache information. The default setting is 1 hour.
 7. Select Save to save your new A record.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

Show me how

add an a record

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.