Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add an image

Before you can add an image, you'll need to upload an image to the image gallery. Next you'll add a module that has an image placeholder.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy account and open Email Marketing. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, at the bottom of the campaign you want to use, click Edit.
  Click Edit
 3. In the Image Gallery, find the image you want to add.

  Click Load more to view more images.

 4. Click and drag the image to the image placeholder in the module you added previously.
  Click and drag the image to the placeholder

  You can resize or change the image.

Add multiple images side-by-side

 1. To add more than one image side-by-side, click inside the Image module.
 2. Under the 1st image you've added, click the plus (+) sign to add the 2nd image placeholder.
  Click the plus sign
 3. Click the plus sign (+) under the 2nd image placholder to add a 3rd image placeholder, and so on.
  Click the plus sign a second time

  You can add up to 4 images side-by-side.

 4. In the Images Gallery, find the image you want to add.

  Click Load more to view more images.

 5. Click and drag each image from the Images Gallery to the image placeholders in the module.
  Drag the images to the placeholders

  After you drag an image to a placeholder, you'll either need to click inside the image or click the pencil button Click the pencil button to open Edit mode and add more images.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.