Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add an unordered List

An unordered list is any list of items, with bullets. You can have GoDaddy Email Marketing add in those bullets for you, automatically.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. In your text module, type in your list.
  3. Then highlight the list. This works best if there are no leading or trailing spaces on any of the lines of text. And avoid including any blank lines in your highlight.
  4. Click the button underneath the module, with the bullet points:
  5. An asterisk will appear next to each item on the left side of your text box:

  6. Your bulleted list is ready! Just click the Preview button at the top of the module, to see the final list, in all its glory!

Unordered list success!

Related Topics:

Adding an Ordered List
More About Modules
Other Text Module Formatting Options


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.