Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Add domains/websites in Plesk hosting

You can add domain names to any type of hosting account. However, what you can do with additional domain names depends on the type of hosting account you have. For more information, see What type of hosting account do I have?

Type Description
Secondary Secondary domains have websites that work independently of the primary domain's hosted in separate folders. For more information, see Host multiple websites on my account.

Available with Deluxe, Premium, Unlimited, and Ultimate accounts.

While we offer unlimited secondary domains on our Deluxe, Premium, Unlimited, and Ultimate shared hosting accounts, we do not recommend using shared hosting for more than ten websites. Doing so taxes the server resources and hinders performance.

Aliases Alias domains display the primary domain's website with a different domain name/URL.

Available with all accounts.
 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. Depending on how you want to configure the domain name, do one of the following:

Secondary

 1. Click Add New Domain.
 2. Complete the following field, and then click OK:
  Field What to do...
  Domain Name Enter the domain name you want to use.
  Hosting type Select the type of hosting you want to create. If you want to host a website for this domain, select Website hosting.
  Document Root Enter the name of a directory you want to create in the home directory. You'll upload the New Domain Name's files to this directory to make its website display.
  Preferred Domain Select if you want to automatically redirect visitors to your website with or without the "www" appended to the beginning of the URL.

Alias

 1. Click Add New Domain Alias.
 2. Complete the following fields, and then click OK:
  Field What to do...
  Domain alias name Enter the domain name you want to add.
  for the domain Select the domain hosted on the account you want the alias to load.
  Mail service This option is inactive in our environment.
  Web service Select this option.
  Redirect... Select this option if you plan for the alias to be permanent.

What's next?

For the domain name to access the hosting account, you must update its DNS. If the domain name and hosting are in...

Location Action
Same GoDaddy Account We automatically update the domain name's DNS. You don't need to do anything!
Different GoDaddy Accounts You need to manually update the DNS. For more information, see Find my website's IP address.
Registered elsewhere You'll need to update your domain's nameservers. For more information, see Change nameservers for my domains.

To find product information, please see our web hosting page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.