Trợ giúp

Trình dựng Website Trợ giúp

Add email subscribers

Once you've customized your email subscription form and created a marketing email, you'll want to add subscribers. You also can create lists of email addresses to use for specific mailings.

Note: You're limited to 50 subscribers in the Personal and Business plans. The Business Plus and eCommerce (Online Store) plans let you add up to 5,000 subscribers and send up to 50,000 mails each month. See Upgrade my plan.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. In the Dashboard at the top of your site page, click Subscribers.
    Click Many at a time tab or One by one tabSubscribers
  3. In the panel listing your existing subscribers, click Add subscribers.
  4. Use the Upload subscribers window's Many at a time tab to upload a bulk list of email addresses. Or click the One by one tab to enter a single name and address. (For more details, including how create customized mailing lists, see Add contacts to the All subscribers list.)
    Click Many at a time tab or One by one tab
  5. When you're done, return to your website by clicking Website in the Dashboard bar.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.