Trợ giúp

Trình dựng Website Trợ giúp

Add Google Analytics to my site

By adding the Google Analytics tracking service to your website, you can get a precise data picture about who visits your site, where they were before coming to your site, and how they navigate around the site.

Note: You must set up a Google Analytics account before starting the steps below.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click the Site Settings panel.
  click Site Settings panel
 4. Click Google Analytics > Sign up for Google Analytics.
  click Sign up
 5. On the Google web page that opens, click Sign In > Analytics, and enter your password.
 6. On Google's Analytics home page, click Admin (the gear icon) at the bottom left.
  click Admin gear icon
 7. Select your site in the Account and Property columns and click Tracking Code in the Property column.
  click Tracking Code
 8. Copy the Tracking ID that appears.
  copy Tracking ID
 9. Switch back to your Google Analytics panel, and paste the code into the Tracking ID field.
 10. Close the Google Analytics panel by clicking the click left-facing arrow arrow twice to return to your main window.
 11. Your changes are saved automatically so click Publish Site or Publish.
 12. Wait 24 hours, sign in to your Google Analytics account, and dig into the statistics and graphics for your site's Web traffic.
  Your site's analytics data

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.