Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add layout blocks in WordPress

There are many layout element blocks available in the WordPress editor, from Buttons to Spacer, that can help create visually impactful pages and posts. They can be found in the Add block menu in the Layout Elements section. In this example we're inserting a Columns block.

  1. Open the block editor (Need help opening the editor?).
  2. Select Add block.
  3. From the Layout Elements section, select Columns.
  4. Choose the number of columns to use.
  5. Fill in the blocks and expand them as necessary.
  6. Once you're finished, select Update to publish the changes.
An animated gif that demonstrates how to add layout blocks

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.