Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Add message options for a product

You can create an add-on to a product so customers can include a custom message for the product's recipient or add a monogram or engraving.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your products list, click Online Store, and click Manage next to account you want.
 3. Click the Products tab and choose All Products.
 4. Click the name of the product you want to update.
 5. On the product page, click the Inventory & Options tab, and in the Add-ons section click Create Add-on.
  In the Inventory & Options tab, click Create add-on
 6. Type in a Name for the add-on (such as Engraving). Once you create your first few options, those choices appear automatically in the menu.
 7. In the Type list, select Buyer enters custom text.
  click custom text
 8. You have several ways to customize this option:
  • Select Mandatory for the buyer to ensure that the message isn't left blank.
  • Add some how-to guidance in the Instructions for the customer box. For example, "Please specify the message you want engraved."
  • Enter a number in the Character Limit text box (maximum of 255).
  • You also can set an extra charge for the message in the Charge text box. (If the customer chooses to add a message, the product's final price includes the increase.)
 9. Click Done. The message option is added to the Add-ons list.
  list of product addons
  Other list options include:
  Action Result
  Click and drag dotted area at front of each add-on Reorders the list.
  Click the pencil icon Create another add-on, or edit existing add-ons.
  Click the X Deletes the add-on after displaying a confirmation alert.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.