Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add my email signature to Outlook (Windows)

Create email signatures in Outlook on Windows so your recipients know more about you, including your phone number and website address. Your personalized signature can be automatically added to the end of your messages and email responses, or only to certain messages.

 1. Open Outlook for Windows. (Don't have the app? Here's how to download it.)
 2. Go to the Home tab and select New Email.
  Home tab and New Email button
 3. Select Signature > Signatures...
  Signature button opens menu below with Signatures... option
 4. Under Select signature to edit, select New.
  New button
 5. Enter a name for your signature and select OK.
  Enter signature name
 6. Under Choose default signature, use the drop-down menu to select your new signature for New messages if you want to add it to the end of all composed messages, and Replies/forwards if you want to add it to all messages you respond to or forward.
  Choose default signature
 7. Under Edit signature, enter your personal signature.
 8. Select OK to save your signature and return to your message draft.
  OK button below signature draft

Related steps

Here are some other ways you can customize your signature:

 • Image: Use the picture button Picture Button to add your logo.
 • Link: Use the hyperlink button Hyperlink Button to add your website's address. You can also right-click an image added to your signature to make it a hyperlink, such as to make an image of a social media icon link to your social page.

More info

Note: These steps will only create a signature that's available when using Outlook on Windows. If you use other email clients, you'll also need to create signatures for them.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.