Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add my recovery email address


Step 2 of the Set up my Workspace Email account series.

If you forget your password, a recovery email address is where your password reset email will go.

New Workspace users can add a recovery email the first time they sign in to Webmail. Current Workspace users can add or update their recovery email from the Workspace Control Center.

New Workspace Webmail users

  1. Go to Webmail. Enter your Workspace Email address, password and click Sign in (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. You'll see a Secure your account page, enter your Recovery email address.
  3. Click Save & Continue. Your Webmail inbox will open afterwards.

Your Workspace Email account is secure and you can reset your password as needed. Skip to Step 5 to add your Workspace Email to a desktop or mobile app.

If you're not prompted to secure your email account with a recovery email, follow the instructions below to add it from your Workspace Control Center.

Current Workspace Email users

  1. Sign in to Workspace Control Center. Enter your GoDaddy username, password and click Sign in (your Workspace Email address and password won't work here).
  2. Within the Email Address list, click the Edit (pencil) icon.
  3. Enter your Recovery Email and click Save.

Your Workspace Email account is secure and you can reset your password as needed.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.