Add my VAT ID

To help us correctly calculate your business's Value Added Tax (VAT), add your VAT ID to each of your payment methods.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Account Settings > Payment Methods.
    select payment methods in my account
  3. Next to your payment method, click Edit.
    edit payment method in my account
  4. Enter your VAT ID in the Tax ID field and then click Save.
  5. Repeat these steps for each of your payment methods.

More info

For more on VAT, see this European Commission article.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.