Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Add product shipping weight

You can add a shipping weight for each Online Store product if it's needed for your shipping method.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. In your Products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. At the top of your screen, go to the Products tab and click Products.
  4. On the All Products page, click the product for which you want to setup shipping.
  5. Click the Shipping tab, enter the weight for the selected product and click Save to return to the product list. Or click Save and Add Another to create a new product.
    Enter product weight in Shipping tab

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.