Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add subscribers by pasting

You can add subscribers to your GoDaddy Email Marketing account by copying and pasting. You can paste in an entire spreadsheet, or just a single subscriber.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Select the Subscribers tab at the top of your account.
  3. Click on Add subscribers.
  4. Copy the subscriber details from your source. This could be a single subscriber address, or a list of email addresses, or even an entire spreadsheet.
  5. Note: If you are including more than just the email address, remember to include a header row in your paste. That way, your details can be sorted appropriately.

  6. Paste whatever you've copied into the Paste subscribers field.
  7. Choose the list to import your subscriber(s) into:
  8. Click Add subscribers.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.