Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add subscribers by uploading a file

You can add subscribers to your GoDaddy Email Marketing account in bulk, just by uploading a file.

  1. While logged in, select the Subscribers tab at the top of your account.
  2. Click on Add subscribers.
  3. Select the Many at a time tab.
  4. Click Browse and select the file you want to upload.
  5. Note: If your file includes more details than just the email address, remember to have a header row describing each column of data. That way, your details can be sorted appropriately.

  6. Choose the list to import your subscribers into:
  7. Click Add subscribers.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.