Add website members one at a time

GoCentral's members-only pages can be seen only by people who receive a email containing a private link. You can invite members one at a time. (Or you can import a spreadsheet of names and email addresses to add multiple members.)

Note: You cannot add members until after you create at least one members-only page. Also, members will have access to all of your site's member only pages.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click the upper-right Pages panel and find an existing members-only page (it has a lock).
  from menu click manage members
 4. Click the three dots to the right of the page's name, and select Manage Members.
 5. In the separate Members web page that appears, click Add Members in the upper right. By default, the Import multiple tab is selected.
  click add members
 6. Click the Add individual tab, and fill in the fields.
  click Add Individual tab
 7. Select Notify new members via email and click Add. (Click Preview if you want see an example of the email the invited member will receive.)
 8. Once the member's uploaded, GoCentral will list the name and email address where the private link will be sent.
  name and email listed

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.