Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding a Mailing List in Parallels Plesk Panel

You can set up a mailing list in Plesk to send emails to your customers.

Using Parallels Plesk Panel 7.x, 8.x, and 9.x

Follow these procedures to add mailing lists in your Plesk Panel 7.x, 8.x, and 9.x.

To Add Mailing Lists in Parallels Plesk Panel 7.x, 8.x, 9.x

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. From the navigation pane on the left side of the Control Panel, select Domains.
 3. Select the name of the domain you want to add the mailing list to.
 4. Under Services, select the Mail icon.
 5. Select the Mailing Lists tab.
 6. Under Tools, select the Add New Mailing List icon.
 7. Enter the mailing list details.
 8. Click OK.

You can now add member's to the mailing list by selecting the Add New Member and entering the members email address.

Note: For information about enabling Mailman, see Enabling Mailman in Parallels Plesk Panel.

Using Plesk 10.x and 11.x in Service Provider View

Follow these procedures to add mailing lists in your Plesk 10.x and 11.x in Service Provider View.

To Add Mailing Lists

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. From the menu on the left, click Domains.
 3. Next to the domain you want to add the mailing list to, click Open in Control Panel.
 4. Click the Mail tab.
 5. Click the Mailing Lists tab.
 6. Click Create Mailing List.
 7. Type the mailing list address and select the website or domain under which the mailing list should be created.
 8. Provide the administrator's email address and the password for the mailing list
 9. If you already have a mailing list built you can add them to Contacts. Type each address on a new line, or separate addresses with spaces, commas, and semicolons.
 10. Click OK.

Click Manage the list to add members to the mailing list.

Note: For information about enabling Mailman, see Enabling Mailman in Parallels Plesk Panel.

Required:

You need to make sure that the CNAME record for lists.domain.tld is present in your DNS. If you aren't using the server for nameservers and DNS, you need to add the record manually. If you're using your server for DNS, Plesk adds the needed record automatically.

Using Plesk 10.x and 11.x in Power User View

Follow these procedures to add mailing lists in your Plesk 10.x and 11.x in Power User View.

To Add Mailing Lists

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. If you have more than one Webspace, click the Webspaces tab, and then click Switch to webspace to the right of the Webspace you want to manage.
 3. Click on the tab at the top of the screen labeledMail.
 4. Select the Mailing Lists tab.
 5. Click Create Mailing List.
 6. Type the mailing list address and select the website or domain under which the mailing list should be created.
 7. Provide the administrator's email address and the password for the mailing list.
 8. If you already have a mailing list built you can add them to Contacts. Type each address on a new line, or separate addresses with spaces, commas, and semicolons.
 9. Click OK.

Click Manage the list to add members to the mailing list.

Note: For information about enabling Mailman, see Enabling Mailman in Parallels Plesk Panel.

Warning:

You need to make sure that the CNAME record for lists.domain.tld is present in your DNS. If you aren't using the server for nameservers and DNS, you need to add the record manually. If you're using your server for DNS, Plesk adds the needed record automatically.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.