Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding an SSL Certificate and Site Seal

If you accept credit cards for transactions at your Quick Shopping Cart® storefront, either through a payment gateway or using a Point Of Sale (POS) credit card machine, you must apply an SSL certificate to your domain. This certificate ensures the security of your website when handling your customers' personal and credit card information.

You can add an SSL Certificate to your site at any time, even if your domain name is hosted elsewhere.

To Add an SSL Certificate to Your Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage for the account you want to work with.
 4. From the Set Up menu, in the Operations section, click Payment Options.
 5. In the Credit Card section, click Set Up.
 6. If you don't have a certificate, from the SSL Certificate menu, click To buy an SSL certificate, click here.
 7. If you do have a certificate, from the SSL Certificate menu, select the SSL to use, and then click Apply.
 8. When the certificate is issued, we send you an email and install it for you.
 9. After we install the certificate, you'll need to publish your site. The SSL is not fully installed until after the site is published.

  Note: The SSL is used during the checkout process when sensitive data is being transmitted. It is not used while browsing the storefront as sensitive data is not being transmitted.

If you do not already have Secure Certificate Credits, you can purchase a credit. Once you have a Secure Certificate Credit, on the Secure Certificates page, follow the instructions to complete your online application.

After you add an SSL certificate to your domain, add the site seal image to your online store to show visitors that your website is secure. Your Quick Shopping Cart must be published, and your SSL certificate must be issued and installed on your domain, before you can add the site seal to your Quick Shopping Cart site.

Note: The SSL site seal option displays only when the SSL certificate is applied to your site.

To Add an SSL Site Seal Image to Your Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage for the account you want to work with.
 4. From the Set Up menu, in the Business Information section, click Store Preferences.
 5. From the General tab, select Show SSL Logo.
 6. Click OK.

You must publish your site for your storefront to display the SSL site seal.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.