Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding and managing contacts

You can create a contact list in your Workspace Webmail account. For each contact, you can include a name, email address, mailing address, phone numbers, and other contact information. You can also sort Contacts into groups; see Working with Groups in Workspace Webmail 6.

Adding Contacts

It's easy to quickly add new addresses to your Contacts list in Workspace Webmail 6.

To Add Contacts

 1. Log in to your Workspace Webmail account.
 2. Above your message list, click the Contacts icon.
 3. From the Contacts menu, select Quick Add.
 4. Enter a First name, Last name, and Email address for your contact.
 5. Click Save.

Note: Here's a great time saver! When you send or reply to an email message from an address that is not already in your Contacts list, we automatically add the new contact for you.

Editing Contacts

Once you add a contact, you can always go back and edit the contact information. You can also edit the information of contacts that Workspace Webmail automatically adds.

To Edit Contacts

 1. Log in to your Workspace Webmail account.
 2. From the Compose menu, select Manage Contacts.
 3. In your Contacts list, click the name of the contact you want to edit.
 4. Click the information you want to edit. The field is enabled.
 5. Make your updates. Changes are saved automatically.
 6. Optional: Use the Add menu to include more information about your contact.

Deleting Contacts

You can delete addresses from your Contacts list at any time.

To Delete Contacts

 1. Log in to your Workspace Webmail account.
 2. From the Compose menu, select Manage Contacts.
 3. In your Contacts list, use the checkboxes to select the contacts you want to delete.
 4. Above the Contacts list, click the Delete icon.
 5. Click OK to permanently delete the selected contacts.

Sending an Email Message to Contacts

After you create contacts, it's easy to send email messages to multiple addresses at once.

To Send an Email Message to Contacts

 1. Log in to your Workspace Webmail account.
 2. From the Compose menu, select Compose Email.
 3. Above the To: field, on the right, click Contacts.
 4. From the Contacts list, click the contacts you want to add. Contacts display in the To: field.
 5. Compose your message as you normally would, and then click Send. Your email message is sent to each contact.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.