Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Adding Domain Names to Your CashParking Account

You have multiple options for adding domain names to your CashParking® account. From the Domain Manager, you can add domain names registered in your account with us. In your CashParking account, you can manually enter domain names, select them from your Domains list (the list of domain names registered in your account with us), or import a list of domain names from a TXT or CSV file.

From the Enter Domains tab in your CashParking account, you can manually enter up to 500 domain names at once (one per line). If you want to add more than 500 domain names, you can go to the Domain Manager or the Select Domains tab in your CashParking account to select them from the list of domain names registered in your account with us.

From the Upload List tab, you can also import an unlimited number of domain names from a TXT or CSV file. You can import files up to 3MB in size. If you use a TXT file, list your domain names, one per line, without commas. If you use a CSV file, list your domain names, one per line, and use commas to separate additional information about each domain name. In the Domain Manager, you can create a CSV file of your domain names. For more information, see Create an exportable list of my domains.

If you add international domain names, they display as a combination of letters, numbers, and other ASCII characters. Move your cursor over the domain name to view a tooltip translation.

Note: You cannot add a domain name that expires within the next five days.

To Add Domain Names to CashParking from the Domain Manager

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. Select the domain names you want to add to CashParking.
 4. From the Monetize menu, select Manage CashParking®.
 5. The Set CashParking status window displays.
 6. Select Add domains to CashParking.
 7. For CashParking account, select the CashParking account you want to add the domain names to.
 8. Select I understand ... to let us update the nameservers for the domain names you selected.

  Note: After the nameserver change propagates, the CashParking parked page displays for your sites' visitors.

  If you use our cashparking nameservers, you will not be able to mange any of your DNS zone files (A records, CNAME records, MX records, etc.) If you need to be able to manage these files for any reason, an alternative to changing the nameservers would be to change the IP address on the A record on your DNS Management page. To do so, follow these instructions and change the Points to field to: 184.168.221.96.

 9. Click OK.
 10. Click OK again.

To Manually Add Domain Names to Your CashParking Account

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Go to the CashParking tab.
 5. Click Add Domain.
 6. From the Enter Domains tab, enter the domain names (one per line) you want to add to your CashParking account.
 7. Click Import Domains.
 8. Click OK to let us put the domain names you entered on the CashParking nameservers.

  Note: After the nameserver change propagates, the CashParking parked page displays for your sites' visitors.

  If you use our cashparking nameservers, you will not be able to mange any of your DNS zone files (A records, CNAME records, MX records, etc.) If you need to be able to manage these files for any reason, an alternative to changing the nameservers would be to change the IP address on the A record on your DNS Management page. To do so, follow these instructions and change the Points to field to: 184.168.221.96.

To Add Domain Names to CashParking from Your Domains List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Go to the CashParking tab.
 5. Click Add Domain.
 6. Go to the Select Domains tab, and then select the domain names you want to add.
 7. Click Import Domains.
 8. Click OK to let us put the domain names you selected on the CashParking nameservers.

  Note: After the nameserver change propagates, the CashParking parked page displays for your sites' visitors.

  If you use our cashparking nameservers, you will not be able to mange any of your DNS zone files (A records, CNAME records, MX records, etc.) If you need to be able to manage these files for any reason, an alternative to changing the nameservers would be to change the IP address on the A record on your DNS Management page. To do so, follow these instructions and change the Points to field to: 184.168.221.96.

To Import Domains into CashParking from a CSV or TXT File

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Go to the CashParking tab.
 5. Click Add Domain.
 6. Go to the Upload List tab, and then click Browse to select the file that contains your list.
 7. Click Import Domains.
 8. Click OK to let us put the domain names you selected on the CashParking nameservers.

  Note: After the nameserver change propagates, the CashParking parked page displays for your sites' visitors.

  If you use our cashparking nameservers, you will not be able to mange any of your DNS zone files (A records, CNAME records, MX records, etc.) If you need to be able to manage these files for any reason, an alternative to changing the nameservers would be to change the IP address on the A record on your DNS Management page. To do so, follow these instructions and change the Points to field to: 184.168.221.96.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.