Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Adding domains to Premium Listings

In the Domain Manager, you can add valuable .com, .net, .org, and .co domain names to our Premium Listings for increased visibility. For more information, see our article about Premium Listings.

Note: You can only add .com, .net, .org, and .co domains to Premium Listings. Other domain extensions are restricted.

When you add a domain name to Premium Listings, you must let us know how you want us to pay you when it sells. For more information about Premium Listing payments, see Commission rates for Premium listings.

Note: You cannot add domain names that have transfer protection services, such as Ownership Protection, to Premium Listings.

 1. Log into your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click on the Buy & Sell tab and select Premium Listings:
 7. Premium Listings

 8. On the Premium Listings page, click Add Domains.
 9. Separating each value with a comma, enter a domain name, its listing price in USD, and on or off for its automatic renewal status (optional). Use separate lines for each domain name entry.

  For example, on one line, enter coolexample.com, 500, on if you want to sell coolexample.com for $500 and automatically renew the listing when it expires.
 10. To automatically renew the Premium Listings for domain names you didn't enter an automatic renewal status for in the previous step, select Automatically renew domains unless otherwise indicated.
 11. For Payee account, do one of the following:
  • To use an existing payee account, select it from the list.
  • To create a new payee account, click Manage payee accounts. On the Payee Accounts page, complete the required fields, and then click Save Changes. For more information, see Setting up Payee Accounts. Return to the Domain Manager to select the new payee account.
 12. Read the legal agreements that display, and then select I have read and agree to the terms and conditions.
 13. Click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.