Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Adding or Dropping Subject Alternative Names from UCC Certificates

After your Multiple Domain (UCC) SSL certificate is issued, you can add or remove Subject Alternative Names (SANs) at any time. SANs are the additional, non-primary domain names secured by your UCC SSL certificate. However, keep in mind:

 • Changing your SANs generates a new certificate, which you must install on your server.
 • Your old certificate only remains valid for 72 hours.

To Add or Remove Subject Alternative Names

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
 3. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, nhấp Quản lý.
 4. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, trong cột Hành động, nhấp Xem trạng thái.
 5. Nhấp Quản lý.
 6. Click Add Subject Alternate Name.
 7. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  You want to... Làm việc này...
  Add SANs Enter the common name you want to use, and then click Add.
  Remove SANs Click x next to the SAN, and then click OK.
 8. Nhấp Lưu.
 9. Click Click Submit All Saved Changes.

Information about Adding SANs

Adding SANs generates a new certificate that you must install on your server. Your old certificate only remains valid for 72 hours. After that, your websites using the old certificate will begin generating errors.

For installation instructions based on your server see Cài đặt chứng nhận SSL.

For Exchange or IIS servers, you must generate a new CSR, and then use it to re-key your UCC certificate (more info). Finally, install the certificate as if it were new.

Installing on Multiple Servers

If you want to install the UCC on multiple servers, export the private key from the original server and import it on the additional servers you want to secure. Then, install the UCC on the new servers.

If you need further information regarding the replacement of an existing certificate or the import/export of a private key, contact the manufacturer of your hosting server software.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.