Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding photo keywords or tags

In GoDaddy Photo Album, you can tag photos and videos with keywords to describe them. Tag photos and videos individually or, from the Edit Galleries page, tag all media in selected galleries. Tagging media helps organize photos and videos, and makes it easier to find them as more galleries are added.

The tags display in the sidebar on the gallery home page. You can also view all of the tags associated with your media and the number of times the tag has been used.

Adding Tags to Media

Tagging photos and videos makes them easy to search for and find.

To Add Tags to Media

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click the gallery you want to view.
 5. Click the photo or video you want to add tags to.
 6. Click Click to edit title, caption, and tags.
 7. In the Tags field, enter keywords.
 8. Click Save.

Editing or Deleting Keyword Tags for Media

In GoDaddy Photo Album, you can remove keyword tags from individual photos or videos, or remove them from all media in selected galleries.

To Edit or Delete Keyword Tags for Media

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click the gallery you want to view.
 5. Click the photo or video you want to edit the tags for.
 6. Click Click to edit title, caption, and tags.
 7. In the Tags field, edit or delete the keywords.
 8. Click Save.

Adding or Deleting All Tags in a Gallery

In GoDaddy Photo Album, you can add keyword tags to individual photos or videos or to all photos or videos in selected galleries.

To Add Tags to All Media in a Gallery

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. From the menu, select Edit Galleries.
 5. Select the gallery or galleries you want to add keyword tags to.
 6. From the Apply this action list, select Tag All Media, and then click Go.
 7. In the Enter tags section, enter the tags you want to apply. Separate terms with a comma.
 8. Click Add Tags.

To Delete Tags From All Media in a Gallery

In GoDaddy Photo Album, you can remove keyword tags from individual photos or videos, or remove them from all media.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. From the menu, select Edit Galleries.
 5. Select the gallery or galleries you want to remove keyword tags from.
 6. From the Apply this action list, select Delete Tags from Media, and then click Go.
 7. Type yes to confirm you want to remove the tags.
 8. Click OK.

Viewing Tagged Media

You can search for photos or videos by clicking on a tag in the Tags box. When you click on a tag, all galleries, photos and videos with that tag display.

To View Tagged Media

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click View Galleries.
 5. All tags display in the Tags field.
 6. To view tagged media, click the associated tag, and those photos or videos display in the list.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.