Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Photos to Galleries in Website Builder

In Website Builder you can upload photos to galleries individually using the Basic Uploading Tool, or you can upload multiple photos at once with the Advanced Uploading Tool.

Note: The Advanced Uploading Tool requires Flash® Image Uploader.

To use the Advanced Uploading Tool, follow the directions on the Upload page. If you do not see any information under Step 2. Select and upload your photos and videos, you must re-install the Image Uploader ActiveX control or use the Basic Uploading Tool.

If you use the Basic Uploading Tool, individual files you upload can be up to 50 MB in size. When using the Advanced Uploading Tool, your files upload in pairs. It uploads the first two files, then the next two, and so forth. The combined file size of each pair can be up to 50 MB.

You can upload photos in JPG, BMP, or GIF file formats.

To Add Photos Using the Basic Uploading Tool

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Photos and Videos,and then click Upload.
 5. Click 'basic uploading' tool.
 6. From the Select a gallery list, select the gallery you want to upload the photos to.
 7. Click Browse, and then locate and select the photos to upload.
 8. Click Upload.

To Add Photos Using the Advanced Uploading Tool

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Upload.
 5. If this is the first time you've accessed the Upload page, follow the instructions for running the Image Uploader ActiveX control.
 6. From the Select a gallery list, select the gallery you want to upload the photos to.
 7. Click Browse.
 8. Locate and select the photos you want to upload, and then click Open. To select multiple files, hold the Ctrl or Shift key while selecting the files you want to upload.
 9. Click Upload.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.