Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Adding subscribe links to a campaign

Adding Subscribe Links to your email marketing campaigns

Once you've created your Signup Form you can add it to your GoDaddy Email Marketing campaign using a subscribe link. There are two main ways to add the subscribe link to your GoDaddy Email Marketing campaign.

Two ways to add your Signup Form to your email campaign

  1. Macro Link
  2. Anywhere you add [[subscribe]] or [[subscribe_link]], GoDaddy Email Marketing will replace it with a link to your current Default Signup Form. This works for both custom HTML campaigns and the regular composer.

  3. Share URL
  4. Each signup form has a unique share URL. You can add this URL to any text module in your campaign. The share URL always links directly to the online version of your form.

    Go to your Signup Forms area, and click on the Share button underneath any of your forms, to grab the share URL for that form.

Related Topics:

What Are The Best Ways to Build My Audience?
Can I Add A Signup Form To My Campaign?
What Are The Advanced Signup Form Options?
How Do I Add A Signup Form To My Website?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.