Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Adding Your ASP.NET 2.0 Personal Web site

In order to use your ASP.NET 2.0 Personal website, you need to import the "personal-add.sql" schema into your SQL server database. The "personal-add.sql" schema will create the necessary tables and database structure for your personal website.

To Add Your "personal-add.sql" Schema to Your SQL Database

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Launch.
 4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the SQL Server icon.
 5. Next to the name of your SQL Server database, click Admin Tool. The SQL Server Web Admin tool displays.
 6. In the tree on the left, expand the Connection folder and select Connection.
 7. Enter the User Name and Password for your database. You created your user name and password when you set up your SQL server.
 8. Expand the Tools folder on the left and select Query Analyzer.
 9. On your local computer, open the "personal-add.sql" file for your Personal website. This file is located in the "App_Data" folder, off the web project root.
 10. Copy all of the content in the "personal-add.sql" file and paste it into the Query Analyzer section of your SQL Server Web Admin tool.
 11. Click Submit.

Once you configure your SQL database for your ASP.NET 2.0 Personal site, change the connection strings for your application and upload it to your hosting account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.